fbpx

Vízia

1. Byť reprezentatívnym profesijným združením pevne ukotveným v štruktúrach EU ako silný partner pre zamestnávateľské zväzy a orgány štátnej správy.

2. Spoludefinovať spoločenské a právne aspekty zamestnanosti v Slovenskej republike.

3. Pre dosiahnutie svojich cieľov aktívne komunikovať s príslušnými inštitúciami a štátnymi orgánmi. (MPSVaR, UPSVAR, RUZ, OZ KOVO, CIETT, EUROCIETT).

4. Asociácia je dnes pripravená prijať za svojich členov spoločnosti pôsobiace v oblasti vyhľadávania a posudzovania zamestnancov, vzdelávania, personálneho lízingu ako aj komplexného personálneho poradenstva.

5. Okrem riadneho členstva je pripravená ponúknuť záujemcom aj tzv. spoločné členstvo pre viaceré právnické subjekty, ktoré sú na poradenskom trhu majetkovo, personálne alebo inak prepojené.

K dnešnému dňu je členom APAS 9 poradenských spoločností.

Asociácia sa usiluje o podporu vytvorenia stabilného trhu pracovných síl s ohľadom na:
  • práva pri rešpektovaní oprávnených záujmov o zamestnanie, aj podnikateľských subjektov,
  • práva na slobodnú voľbu povolania,
  • práva získavať prostriedky na uspokojenie svojich životných potrieb,
  • práva na spravodlivú odmenu za prácu,
  • práva na uspokojivé pracovné podmienky a rovnaké zaobchádzanie so všetkými zamestnancami na jednej strane a
  • práva na slobodné podnikanie na strane druhej.
Základné dokumenty o Asociácii sú Stanovy a Etický kódex.

Vitajte na našej stránke APAS

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.